สพฺพทานํ   ธมฺมทานํ   ชินาติ   การให้ธรรมะเป็นทาน   ชนะการให้ทั้งปวง

หน้าแรก
ประวัติวัดสันติวรญาณ
ประวัติหลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม
ธรรมะหลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม
กิจกรรม
ข่าวสาร
เกี่ยวกับผู้จัดทำ
แผนที่ไปวัดสันติวรญาณ
ปฏิทิน
หน้าวิชาการ

 

บทพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

มุมวิชาการ

                

                                              ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  เป็นสมบัติคู่ชาติไทย
                   
คนเอ๋ยคนไทย
         ทุกวันนี้       ศึกไกล       ยังไม่ห่วง
    แต่หวั่นทรวง    ศึกไกล้       ไล่ข่มเหง
    ถ้าคนไทย        หันมา         ฆ่ากันเอง
    จะร้องเพลง     ชาติไทย      ให้ใครฟัง

anipurple06_next.gifเว็บสำนักราชวัง

anipurple06_next.gifศาลปกครอง

anipurple06_next.gifพระมหากษัตริย์ไทย

anipurple06_next.gifรักบ้านเกิด

anipurple06_next.gifบุคคลสำคัญของไทย

anipurple06_next.gifรัฐบาลไทย

anipurple06_next.gifเรารักพระเจ้าอยู่หัว

anipurple06_next.gifฟุตบอลไทย

anipurple06_next.gifหอสมุดแห่งชาต

anipurple06_next.gifสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม

anipurple06_next.gifพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒

anipurple06_next.gifมูลนิธิหมอชาวบ้าน

anipurple06_next.gifสารานุกรมไทย

anipurple06_next.gifกองสุขศึกษา

anipurple06_next.gifพระไตรปิฎก

anipurple06_next.gifกรมการแพทย์

anipurple06_next.gifสารานุกรมประเทศไทย

anipurple06_next.gifสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย

anipurple06_next.gifพิพิธภัณฑสถานแห่งชาต

anipurple06_next.gifกรมควบคุมโรค

anipurple06_next.gifรวมลิงค์กฎหมายไทย

anipurple06_next.gifสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

anipurple06_next.gifศาลปกครอง

anipurple06_next.gifองค์การเภสัชกรรม

anipurple06_next.gifสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (ห้องสมุดกฎหมาย)

anipurple06_next.gifสำนักงานข้อมูลสมุนไพร

anipurple06_next.gifอนุรักษ์ไทย

anipurple06_next.gifศูนย์ข้อมูลสมุนไพร

anipurple06_next.gifประเพณีไทย

anipurple06_next.gifสมุนไพร

anipurple06_next.gifมหาวิทยาลัยมหิดล

anipurple06_next.gifสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย

anipurple06_next.gifจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

anipurple06_next.gifหอศิลปะวิทยนิทรรศน์

anipurple06_next.gifมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

anipurple06_next.gifสถาบันมะเร็งแห่งชาต

anipurple06_next.gifมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

anipurple06_next.gif กรมการข้าว

anipurple06_next.gifมหาวิทยาลัยรามคำแหง

anipurple06_next.gifห้องสมุดความรู้การเกษตร

anipurple06_next.gifมหาวิทยาลัยศิลปากร

anipurple06_next.gifโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา

anipurple06_next.gifมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(มศว.)

anipurple06_next.gif แผ่นดินทอง

anipurple06_next.gifมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

anipurple06_next.gif อาชีพ

anipurple06_next.gifมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

anipurple06_next.gif สถาบันวิจัยพืชไร่

anipurple06_next.gifข้อมูลพื้นฐาน 76 จังหวัดของไทย

anipurple06_next.gif ภาควิชาพืชไร่นา

anipurple06_next.gifศูนย์เทคโนโลยีอีเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาต

anipurple06_next.gif ชีววิถีพืชสวน

anipurple06_next.gifศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

anipurple06_next.gif พืชผักสมุนไพร

anipurple06_next.gifศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาต

anipurple06_next.gif ชมรมเว็บพระพุทธศาสนา

anipurple06_next.gifศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา(ท้องฟ้าจำลอง)

anipurple06_next.gif ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ

anipurple06_next.gifสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย

anipurple06_next.gif วิชาการ