สพฺพทานํ   ธมฺมทานํ   ชินาติ   การให้ธรรมะเป็นทาน   ชนะการให้ทั้งปวง

        หน้าแรก
        ประวัติวัดสันติวรญาณ
        ประวัติหลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม
        ธรรมะหลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม
        กิจกรรม
        ข่าวสาร
        เกี่ยวกับผู้จัดทำ
        แผนที่ไปวัดสันติวรญาณ
        ปฏิทิน
        หน้าวิชาการ

 

                              หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ


หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ

     ปัจจุบันนี้โลกเราต้องการคนดี โลกต้องการการให้อภัย
เพราะนั่นเป็นทางแห่งความสันติสุข ต้องให้อภัย ทำใจให้กว้างขวาง
จึงจะได้ชื่อว่า เชื่อฟังคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแท้จริง

     ชาติภูมิ

  หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ มีชาติกำเนิดในสกุล “ทองศรี” ท่านมีนามเดิมว่า “สุวัจน์” เกิดเมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม .. ๒๔๖๒ ตรงกับวันศุกร์ ขึ้น ค่ำ เดือน ๑๐ ปีมะแม ตำบลตากูก อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โยมบิดาชื่อ “บุตร” โดยมมารดาชื่อ “กิ่ง” ท่านมีพี่น้องร่วมบิดามารดา คน โดยมีพี่ชาย คน และน้องสาว คน

     วัยเด็กและการศึกษา

  เมื่ออายุถึงเกณฑ์ ท่านได้เข้าเรียนที่โรงเรียนวัดกระพุมรัตน์ บ้านตากูก จนจบชั้นประถมบริบูรณ์ ซึ่งเป็นชั้นสูงสุดของโรงเรียนในสมัยนั้น และท่านได้อยู่ช่วยงานด้านเกษตรกรรมร่วมกับบิดา มารดา และพี่ น้อง นอกจากนั้น ท่านได้มีโอกาสเรียนวิชาชีพกับช่างตีทอง จนมีความรู้พอประกอบอาชีพได้

     สู่เพศพรหมจรรย์

  ด้วยจิตใจที่ฝักใฝ่ทางธรรม และรักในเพศบรรพชิตมาตั้งแต่เป็นเด็ก ดังนั้นในปี .. ๒๔๘๑ ซึ่งขณะนั้นท่านอายุได้ ๑๙ ปี ท่านก็ได้ขออนุญาตบิดามารดา เพื่อบรรพชาเป็นสามเณรโดยเข้าพิธีบรรพชา วัดกระพุมรัตน์ บ้านตากูก นั้นเอง      ท่านได้ตั้งใจศึกษา และประพฤติปฏิบัติธรรมจนเมื่ออายุใกล้ครบบวช ซึ่งแม้ว่าการปฏิบัติธรรมของท่าน ในช่วงที่เป็นสามเณรอยู่นี้จะไม่นานนัก แต่ความศรัทธาต่อศาสนธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นได้หยั่งลึกในจิตใจท่าน และเพียงพอที่จะเกิดเป็นปณิธานภายในใจท่านว่า อย่างไรเสียท่านต้องอุปสมบทเพื่อประพฤติธรรมในสมณเพศนี้สืบไป ดังนั้น ท่านจึงได้ขออนุญาตโยมบิดา มารดาเพื่ออุปสมบทซึ่งท่านทั้งสองก็ไม่ขัดข้อง อย่างไรก็ดีตอนนั้นเป็นช่วงที่กำลังเก็บเกี่ยวข้าวพอดี ประกอบกับเพื่อจะได้จัดการในเรื่องต่าง ก่อนที่จะอุปสมบท ท่านจึงได้ลาสิกขาบทจากสามเณรเป็นระยะเวลาหนึ่งก่อน     ในปีถัดมาคือปี .. ๒๔๘๒ หลังจากที่ท่านได้จัดการเรื่องต่าง เสร็จเรียบร้อยแล้ว ประกอบกับท่านมีอายุครบ ๒๐ ปี ท่านจึงได้เข้าพิธีอุปสมบท อยู่ในภิกษุภาวะสมความตั้งใจ วัดกระพุมรัตน์ บ้านตากูก ซึ่งเป็นวัดมหานิกาย ที่ท่านเคยบรรพชาเป็นสามเณร ท่านได้รับฉายาว่า “สุวโจ” โดยมีพระครูธรรมทัศน์พิมล (ด้น) เจ้าอาวาสวัดศาลาลอย (เมื่อครั้งเป็นเจ้าคณะอำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอาจารย์เคลือบ วัดดาวรุ่ง บ้านขาม เป็นพระกรรมาวาจาจารย์ และพระอาจารย์อุเทน เป็นพระอนุสาวนาจารย์ หลังจากที่ท่านอุปสมบทเป็นพระภิกษุแล้ว ในพรรษาแรกนั้นเอง ได้มีชาวบ้านบุแกรง อำเภอท่าตูม (ปัจจุบันคืออำเภอจอมพระ) จังหวัดสุรินทร์ พากันมาอาราธนาท่านไปเป็นเจ้าอาวาสวัดบุแกรง ซึ่งเป็นวัดร้างไม่มีพระจำพรรษา      ต่อมาเห็นด้วยว่า หากจะอยู่ทำประโยชน์ไว้ในพระบวรพุทธศาสนาให้กว้างขวางยิ่งขึ้น จำเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติม ดังนั้นในปี .. ๒๔๘๓ หลังออกพรรษา ท่านได้เดินทางไปศึกษาพระปริยยัติธรรม วัดป่าศรัทธารวม ตำบลหัวทะเล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จนสอบได้นักธรรมชั้นตรีและโท ในปี ๒๔๘๓ และ ๒๔๘๔ ตามลำดับ
                       

                              
หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ

     ญัตติใหม่ในสายธรรมยุต

  ในปีพ.ศ. ๒๔๘๔ หลังจากสอบได้นักธรรมโทแล้ว เกิดมีศรัทธาหนักไปทางปฏิบัติจิตตภาวนา ดังนั้นท่านจึงได้ญัตติใหม่ในธรรมยุติกนิกาย เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๔๘๔ ณ วัดสุทธจินดา อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยมีท่านเจ้าคุณพระธรรมฐิติญาณ (สังข์ทอง) เป็นพระอุปัชฌาย์ และพระอาจารย์มหาปิ่น ปัญญาพโล เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระครูธรรมธร (ทองดี) วัดศรีจันทร์ เป็นพระอนุสาวนาจารย์ จากนั้น ท่านได้กลับไปจำพรรษา ณ วัดป่าศรัทธารวม เป็นเวลา ๒ พรรษาก่อที่จะเริ่มต้นเดินธุดงค์ในปี ๒๔๘๖

     ประวัติการอยู่จำพรรษา
.. ๒๔๘๔-๒๔๘๕ วัดป่าศรัทธารวม .เมือง .นครราชสีมา
.. ๒๔๘๖ วัดป่าพระสถิต .ศรีเชียงใหม่ .หนองคาย
.. ๒๔๘๗ วัดโยธาประสิทธิ บ้านห้วยเสนง .สุรินทร์ (ในพรรษานี้ท่านได้จำพรรษาร่วมกับท่านพระอาจารย์ฝั้นอาจาโร ประกอบกับดูแลโยมบิดามารดาที่ป่วยอยู่)
.. ๒๔๘๘ วัดป่าบ้านหนองผือ .นาใน .พรรณนานิคม .สกลนคร (ในพรรษานี้ท่านได้มีโอกาสศึกษาและปฏิบัติธรรมกับท่าน พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ)
.. ๒๔๘๙ วัดป่าภูธรพิทักษ์ .ธาตุนาเวง .เมือง .สกลนคร
.. ๒๔๙๐-๒๔๙๒ วัดป่านบ้านหนองผือ .นาใน .พรรณานิคม .สกลนคร (ช่วงนี้ท่านได้จำพรรษาร่วมกับท่านพระอาจารย์มั่น อีกครั้ง ซึ่งเป็นพรรษาสุดท้ายก่อนที่ท่านจะมรณภาพ ในปี ๒๔๙๒)
.. ๒๔๙๓ วัดเทพกัลยาราม บ้านน้อยจอมศรี .เมือง .สกลนคร
.. ๒๔๙๔ วัดป่าพระสถิต .ศรีเชียงใหม่ .หนองคาย
.. ๒๔๙๕ สำนักสงฆ์ควนเขาดิน .ท้ายเหมือง .พังงา
.. ๒๔๙๖ วัดเจริญสมณกิจ .เมือง .ภูเก็ต
.. ๒๔๙๗ วัดป่าภูธรพิทักษ์ .สกลนคร
.. ๒๔๙๘ วัดป่าปราสาทจอมพระ .จอมพระ .สุรินทร์
.. ๒๔๙๙ วัดถาวรคุณาราม .เมือง .ภูเก็ต
..๒๕๐๐–๒๕๑๑ วัดป่าปราสาทจอมพระ .จอมพระ .สุรินทร์
..๒๕๐๒ วัดถาวรคุณาราม .เมือง .ภูเก็ต
..๒๕๐๓ วัดป่าบ้านไม้ขาว .ถลาง .ภูเก็ต
..๒๕๐๔ วัดถาวรคุณาราม .เมือง .ภูเก็ต
..๒๕๐๕ สำนักสงฆ์ถ้ำขาม .บ้านไร่ .พรรณานิคม .สกลนคร
..๒๕๐๖ วัดป่าภูธรพิทักษ์ .สกลนคร
..๒๕๐๗ วัดถาวรคุณาราม .เมือง .ภูเก็ต
..๒๕๐๘ วัดป่าอุดมสมพร .พรรณานิคม .สกลนคร
..๒๕๐๙–๒๕๑๔ วัดป่าภูธรพิทักษ์ .สกลนคร
..๒๕๑๕–๒๕๒๔ สำนักสงฆ์ถ้ำศรีแก้ว .สร้างค้อ .กุดบาก .สกลนคร
..๒๕๒๕–๒๕๒๖ สำนักสงฆ์ (ชั่วคราว) เมืองซีแอตเติ้ล มลรัฐวอชิงตัน
..๒๕๒๗ สำนักสงฆ์ (ชั่วคราว) เมืองแอนนาไฮม์ฮิล มลรัฐแคลิฟอร์เนีย
..๒๕๒๘ สำนักสงฆ์ป่าธรรมชาติ เมืองลาพวนเต้ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย
..๒๕๒๙ สำนักสงฆ์นอร์ทแซนฮวน เมืองซาคราเมนโต้ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย
..๒๕๓๐–๒๕๓๓ วัดภูริทัตตวนาราม เมืองออนทาริโอ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย
..๒๕๓๔ วัดเมตตาวนาราม เมืองแวลเลย์เซ็นเตอร์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย
..๒๕๓๕ วัดภูริทัตตวนาราม เมืองออนทาริโอ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย
..๒๕๓๖–๒๕๓๘ วัดเมตตาวนาราม เมืองแวลเลย์เซ็นเตอร์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย
..๒๕๓๙ วัดป่าเขาน้อย .เมือง .บุรีรัมย์ (หลวงปู่ได้ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ในเดือนกันยายน ๒๕๓๙)
..๒๕๔๐ วัดภูริทัตตวนาราม เมืองออนทาริโอ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย
..๒๕๔๑–๒๕๔๔ วัดป่าเขาน้อย .เมือง .บุรีรัมย์ (หลวงปู่มรณภาพ เมื่อวันที่ เมษายน ๒๕๔๕)
                                
 
                              
หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ 

     การรับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติศาสนกิจ และการรับสมณศักดิ์
๑. ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต ให้เป็นพระอุปัชฌาย์ ตามหนังสือที่ ๒๖/๒๕๒๙ ลงวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๒๙
๒. ได้รับแต่งตั้งจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต ให้เป็นประธานกรรมการคณะธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา ตามหนังสือที่ ๙/๒๕๒๙ ลงวันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๒๙
๓. ได้รับแต่งตั้งให้เป็น “พระครูปลัดสุวัฒนญาณคุณ” วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๓๒
๔. ได้รับสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะที่ “พระโพธิธรรมาจารย์เถร” วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๓
    การประกอบศาสนกิจในประเทศสหรัฐอเมริกา

   นับแต่หลวงปู่สุวัจน์ สวโจ ได้รับแต่งตั้งเป็นพระธรรมทูตจากคณะสงฆ์ไทยในปี พ.ศ. ๒๕๒๕ เพื่อไป เผยแผ่พระพุทธศาสนา ในประเทศสหรัฐอเมริกา ท่านปฏิบัติศาสนกิจนี้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งในบางครั้งท่านต้องเดินทางไปแสดงธรรมยังที่ไกล ๆ เช่น ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๓๓–๒๕๓๔ ท่านเดินทางไปแสดงธรรม และอบรมจิตตภาวนา ตามคำอาราธนาของสมาคม IMS (Insight Meditation Society) ที่บอสตัน แมซาชูเซทท์     ๒ ครั้ง ๆ ละประมาณ ๒ สัปดาห์    สำหรับการวางรากฐานพระพุทธศาสนาในต่างประเทศที่สำคัญยิ่งก็คือ การสร้างวัด รวมถึงการวางระเบียบข้อวัตรปฏิบัติตามแบบอย่างของวัดกัมมัฏฐานสายท่านอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ เพื่อมุ่งเผยแพร่พระธรรมคำสอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคปฏิบัติจิตตภาวนา ซึ่งมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจ เป็นจำนวนมาก   ต่อมามีพุทธศาสนิกชนชาวอเมริกันท่านหนึ่งมีจิตศรัทธาถวายปัจจัยเพื่อซื้อที่ดินบนเขา ในเมืองแวลเลย์เซ็นเตอร์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย มีเนื้อที่ ๖๐ เอคอร์ (ประมาณ ๑๕๐ ไร่) คิดเป็นเงิน ๗๐๐,๐๐๐ ดอลล่าร์ หรือประมาณ ๑๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท ให้เป็นสถานที่บำเพ็ญภาวนา ซึ่งต่อมาได้จัดตั้งเป็นวัดเมตตาวนาราม โดยในปี พ.ศ.๒๕๓๖ ท่านได้มอบหมายให้พระอาจารย์เจฟฟรี   ฐานิสฺสโร รับเป็นเจ้าอาวาสสืบมา